ξείνισ' ἐνὶ μεγάροισιν ἐείκοσιν ἤματ' ἐρύξας: Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν, Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον 220. καί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμασ' ἐμοῖσι. 330. ἀλλ' ἄνα μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηί̈οιο θέρηται. τρὶς γὰρ τῇ γ' ἐλθόντες ἐπειρήσανθ' οἱ ἄριστοι 435. ἠδ' ἀμφ' Ἀτρεί̈δας καὶ Τυδέος ἄλκιμον υἱόν: ἤ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐὺ̈ εἰδώς. πρεσβύτατος γενεῇ, σκότιον δέ ἑ γείνατο μήτηρ: ποιμαίνων δ' ἐπ' ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 25. ἣ δ' ὑποκυσαμένη διδυμάονε γείνατο παῖδε. See what's new with book lending at the Internet Archive. αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ' ἔνδοθι πολλὰς. βουσὶν ἐπ' εἰλιπόδεσσι καὶ ἀργεννῇς ὀί̈εσσι. To view this, your browser must support Unicode. τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ, εἰμί, σὺ δ' ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν δῆμον ἵκωμαι. τῷ δ' ἄρ' ἀνερχομένῳ πυκινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινε: εἷσε λόχον: τοὶ δ' οὔ τι πάλιν οἶκον δὲ νέοντο: πάντας γὰρ κατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. ὣς αἳ μέν ῥ' εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, καλά, τά ῥ' αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν οἳ τότ' ἄριστοι, ἦσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριβώλακι τέκτονες ἄνδρες, 315, οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον καὶ δῶμα καὶ αὐλὴν. LitCharts assigns a color and icon to each theme in The Iliad, which you can use to track the themes throughout the work. μητέρα δ', ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 425. τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ' ἤγαγ' ἅμ' ἄλλοισι κτεάτεσσιν. πολλοὶ δ' αὖ σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι. οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην. An illustration of an open book. It is cross-linked with the Samuel Butler translation of the Iliad and Odyssey. τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ: μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα πότνια μῆτερ, μή μ' ἀπογυιώσῃς μένεος, ἀλκῆς τε λάθωμαι: 265, χερσὶ δ' ἀνίπτοισιν Διὶ λείβειν αἴθοπα οἶνον, ἅζομαι: οὐδέ πῃ ἔστι κελαινεφέϊ Κρονίωνι. The Achaeans, including Great Ajax and Diomedes, kill several Trojans. By Thomas Van Nortwick. An illustration of two cells of a film strip. The Iliad: Book 6. An illustration of an audio speaker. 525, ἀλλ' ἴομεν: τὰ δ' ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ', αἴ κέ ποθι Ζεὺς, κρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν. τόν ῥ' ἔβαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ' ἄρ' ὀστέον εἴσω 10. αἰχμὴ χαλκείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε κάλυψεν. Τυδέα δ' οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ' ἔτι τυτθὸν ἐόντα. αὐτίκα δ' ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, πάλλων δ' ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ, ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. The sixth book of the Iliad includes some of the most memorable and best-loved episodes in the whole poem: it holds meaning and interest for many different people, not just students of ancient Greek. 185. τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν Ἀμαζόνας ἀντιανείρας. This presentation lays bare the text for Greek … γὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων. ἀσπίδα καὶ θώρηκα, καὶ ἀγκύλα τόξ' ἁφόωντα: ἧστο καὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα κέλευε. By Homer. ἣ δ' ἔτεκ' ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλκοκορυστήν. Ἄξυλον δ' ἄρ' ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐν Ἀρίσβῃ, πάντας γὰρ φιλέεσκεν ὁδῷ ἔπι οἰκία ναίων. This link contains a free pdf copy of Homer’s Iliad 6 and 22: Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary available for $14.95 on Amazon.com. δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν. κτείνειν ὅν κε θεός γε πόρῃ καὶ ποσσὶ κιχείω. 260. ἀνδρὶ δὲ κεκμηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει. ἥ οἱ ἔπειτ' ἤντησ', ἅμα δ' ἀμφίπολος κίεν αὐτῇ, παῖδ' ἐπὶ κόλπῳ ἔχουσ' ἀταλάφρονα νήπιον αὔτως 400, τόν ῥ' Ἕκτωρ καλέεσκε Σκαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι, Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δάκρυ χέουσα, 405, δαιμόνιε φθίσει σε τὸ σὸν μένος, οὐδ' ἐλεαίρεις, παῖδά τε νηπίαχον καὶ ἔμ' ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη, σεῦ ἔσομαι: τάχα γάρ σε κατακτανέουσιν Ἀχαιοὶ, πάντες ἐφορμηθέντες: ἐμοὶ δέ κε κέρδιον εἴη 410, σεῦ ἀφαμαρτούσῃ χθόνα δύμεναι: οὐ γὰρ ἔτ' ἄλλη, ἔσται θαλπωρὴ ἐπεὶ ἂν σύ γε πότμον ἐπίσπῃς. Uploaded by 165. ὣς φάτο, τὸν δὲ ἄνακτα χόλος λάβεν οἷον ἄκουσε: κτεῖναι μέν ῥ' ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ, πέμπε δέ μιν Λυκίην δέ, πόρεν δ' ὅ γε σήματα λυγρὰ, δεῖξαι δ' ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ ὄφρ' ἀπόλοιτο. ἔνθ' ἔσάν οἱ πέπλοι παμποίκιλα ἔργα γυναικῶν, Σιδονίων, τὰς αὐτὸς Ἀλέξανδρος θεοειδὴς 290. τὴν ὁδὸν ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν: τῶν ἕν' ἀειραμένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ. 115, ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα κελαινὸν, Γλαῦκος δ' Ἱππολόχοιο πάϊς καὶ Τυδέος υἱὸς, ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι. ἂψ ὅ γε τὴν ἀπέλυσε λαβὼν ἀπερείσι' ἄποινα. τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης: τίς δὲ σύ ἐσσι φέριστε καταθνητῶν ἀνθρώπων; οὐ μὲν γάρ ποτ' ὄπωπα μάχῃ ἔνι κυδιανείρῃ, τὸ πρίν: ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προβέβηκας ἁπάντων 125. σῷ θάρσει, ὅ τ' ἐμὸν δολιχόσκιον ἔγχος ἔμεινας: δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμῷ μένει ἀντιόωσιν. These movements end in Books XV, XVI, and XVII when the Trojans fire the Greek ships, Patroklos is killed, and Achilles decides to … τεύχεα δ' ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν, ὄφρα καὶ οἵδε 230. γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ' εἶναι. Be the first one to, Advanced embedding details, examples, and help, Terms of Service (last updated 12/31/2014). 310. ὣς ἔφατ' εὐχομένη, ἀνένευε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη. 50. ὣς φάτο, τῷ δ' ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθε: καὶ δή μιν τάχ' ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, δώσειν ᾧ θεράποντι καταξέμεν: ἀλλ' Ἀγαμέμνων. 285, ὣς ἔφαθ', ἣ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ' ἀμφιπόλοισι. ἄστυ τόδ' ἀμφιδέδηε: σὺ δ' ἂν μαχέσαιο καὶ ἄλλῳ, ὅν τινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 470. ἐκ δ' ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ: αὐτίκ' ἀπὸ κρατὸς κόρυθ' εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ. Ἀστύαλον δ' ἄρ' ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης: Πιδύτην δ' Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 30. ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ' Ἀρετάονα δῖον. ὣς ἄρα φωνήσας κόρυθ' εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ, ἵππουριν: ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει 495. ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα. πᾶσαν ἐπ' ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε, στῆτ' αὐτοῦ, καὶ λαὸν ἐρυκάκετε πρὸ πυλάων 80, πάντῃ ἐποιχόμενοι πρὶν αὖτ' ἐν χερσὶ γυναικῶν. Ἀτρεί̈δης Μενέλαος ἔχων δολιχόσκιον ἔγχος. An illustration of a 3.5" floppy disk. δακρυόεν γελάσασα: πόσις δ' ἐλέησε νοήσας, χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ' ἔφατ' ἔκ τ' ὀνόμαζε: 485. οὐ γάρ τίς μ' ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ Ἄϊδι προϊάψει: μοῖραν δ' οὔ τινά φημι πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν. ἔνθ' Ἕκτωρ εἰσῆλθε Διὶ̈ φίλος, ἐν δ' ἄρα χειρὶ, ἔγχος ἔχ' ἑνδεκάπηχυ: πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς, αἰχμὴ χαλκείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. ἀλλ' ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς 175, καὶ τότε μιν ἐρέεινε καὶ ᾔτεε σῆμα ἰδέσθαι. 120. οἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντε. ἤτοι γὰρ πατέρ' ἁμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς, ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν 415. οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεβάσσατο γὰρ τό γε θυμῷ, ἀλλ' ἄρα μιν κατέκηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, ἠδ' ἐπὶ σῆμ' ἔχεεν: περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν, νύμφαι ὀρεστιάδες κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. ἀλλ' ἄχε': οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 210. ταύτης τοι γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. ἀλλ' εἰς οἶκον ἰοῦσα τὰ σ' αὐτῆς ἔργα κόμιζε 490, ἱστόν τ' ἠλακάτην τε, καὶ ἀμφιπόλοισι κέλευε, ἔργον ἐποίχεσθαι: πόλεμος δ' ἄνδρεσσι μελήσει. Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ' ἑτάροισιν ἔθηκεν, ἄνδρα βαλὼν ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο. With the help of the gods, the Trojans begin to take the upper hand in battle. The Trojan Sarpedon kills the Achaean Tlepolemus. τὸν δ' αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής: Ἕκτορ ἐπεί με κατ' αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ' ὑπὲρ αἶσαν. Iliad, Book VI. τῷ μὲν ἔπειτ' ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖα ζώοντες, καί μιν τυφλὸν ἔθηκε Κρόνου πάϊς: οὐδ' ἄρ' ἔτι δὴν, ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν: 140. οὐδ' ἂν ἐγὼ μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι. Iliad Book 6 (Ancient Greek) by David Chamberlain, Homer. Τρώεσσ', οἳ μέγ' ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. κέκλετο: ταὶ δ' ἄρ' ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς. Achilles brought his troops known as the Myrmidons, was insulted by the leader of the Achaean (Greek) forces, and was sitting out the war until his close friend Patroclus was killed.Achilles then went after the man he blamed for the death, Hector, the prince of Troy. ὣς ἔφαθ', Ἕκτωρ δ' οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν. Ἀντίλοχος δ' Ἄβληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ. υἱὸν Ἐϋσσώρου Ἀκάμαντ' ἠύ̈ν τε μέγαν τε. Finally, Hera and Athena appeal to Zeus, who gives them permission to intervene on the Achaeans behalf. Homer 8th Century BCE. Polypoetes, and Antilochus join in the fray while Menelaus attacks the Trojan Adrestus.Adrestus begs to be given mercy and Menelaus considers, … Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν. The Iliad: Book VI. This is one of several examples throughout the Iliad of captured warriors grabbing the knees of their captor in a desperate gesture of supplication. πατρὸς δ' ἐν μεγάροισι βάλ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα. ὧδε βίην τ' ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν: καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ' ὅδε πολλὸν ἀμείνων, ἐκ πολέμου ἀνιόντα: φέροι δ' ἔναρα βροτόεντα 480. κτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μήτηρ. Νέστωρ δ' Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύ̈σας: μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιβαλλόμενος μετόπισθε. Audio. The good thing is, "guest-friendship" (called xenia in Ancient Greek) isn't all that complicated. ἐν κονίῃσι πέσοιεν ὑπ' ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, ὅσσον σεῦ, ὅτε κέν τις Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, δακρυόεσσαν ἄγηται ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας: 455. καί κεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνοις, καί κεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηί̈δος ἢ Ὑπερείης. The translation sheets include the Greek text in the left column and lined spaces in the right column for students … λώϊον ἔσσεσθαι: νίκη δ' ἐπαμείβεται ἄνδρας. ὅττί ῥά οἱ γαμβροῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο. ἀλλ' ὅ γ', ἐπεὶ κατέδυ κλυτὰ τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, σεύατ' ἔπειτ' ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς. αἳ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ: 500, οὐ γάρ μιν ἔτ' ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο. τούτῳ δ' οὔτ' ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι οὔτ' ἄρ' ὀπίσσω, ἀλλ' ἄγε νῦν εἴσελθε καὶ ἕζεο τῷδ' ἐπὶ δίφρῳ, δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιβέβηκεν 355. εἵνεκ' ἐμεῖο κυνὸς καὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεκ' ἄτης, οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν μόρον, ὡς καὶ ὀπίσσω. πρίν γέ τι σῆς τε βοῆς σοῦ θ' ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. ἐννῆμαρ ξείνισσε καὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν. εἰ δ' ἐθέλεις καὶ ταῦτα δαήμεναι ὄφρ' ἐὺ̈ εἰδῇς 150. ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν: ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσκεν, ὃ κέρδιστος γένετ' ἀνδρῶν. αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ' ἄριστοι, ἔν τ' Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν Λυκίῃ εὐρείῃ. 1899 ἀλλὰ σύ γ' ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός. The battle rages on. εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ' οὐρανοῦ εἰλήλουθας. αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους, οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς, αἰεὶ καὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι 445. ἀρνύμενος πατρός τε μέγα κλέος ἠδ' ἐμὸν αὐτοῦ. ἦ ῥα γυνὴ ταμίη, ὃ δ' ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ 390. τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ' ἀγυιάς. ἀλλ' ὅτε δὴ καὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, 200. ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων: μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανε κυδαλίμοισι: τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔκτα. Publication date 2016-04-07 Usage Attribution 4.0 International Topics Homer, Iliad, Greek Language Ancient Greek. 295. βῆ δ' ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. Everything in Book Six is preparation for Hector’s visit to Troy and especially for his meeting with Andromache. πόλλ' ἀεκαζομένη, κρατερὴ δ' ἐπικείσετ' ἀνάγκη: καί ποτέ τις εἴπῃσιν ἰδὼν κατὰ δάκρυ χέουσαν: Ἕκτορος ἥδε γυνὴ ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι 460, ὥς ποτέ τις ἐρέει: σοὶ δ' αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος. νῦν δέ με παρειποῦσ' ἄλοχος μαλακοῖς ἐπέεσσιν, ὅρμησ' ἐς πόλεμον: δοκέει δέ μοι ὧδε καὶ αὐτῷ. 24-34). Now that the gods have left the battlefield, the bloodshed continues between the Trojans and the Achaeans. Some scholars claim that this part of the epic was originally a separate, independent poem (describing the feats of Diomedes) that Homer adapted and included in the Iliad. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς κρατερὸς Λυκόοργος 130. δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν: σεῦε κατ' ἠγάθεον Νυσήϊον: αἳ δ' ἅμα πᾶσαι, θύσθλα χαμαὶ κατέχευαν ὑπ' ἀνδροφόνοιο Λυκούργου, θεινόμεναι βουπλῆγι: Διώνυσος δὲ φοβηθεὶς 135, δύσεθ' ἁλὸς κατὰ κῦμα, Θέτις δ' ὑπεδέξατο κόλπῳ. Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ' ὄχθας, Πήδασον αἰπεινήν. αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός: 215, Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην. καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος καὶ φαίδιμα γυῖα. καὶ τὴν μὲν κατέθηκεν ἐπὶ χθονὶ παμφανόωσαν: αὐτὰρ ὅ γ' ὃν φίλον υἱὸν ἐπεὶ κύσε πῆλέ τε χερσὶν, εἶπε δ' ἐπευξάμενος Διί τ' ἄλλοισίν τε θεοῖσι: 475, Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι. At one point, the Trojan warrior Adrestos is thrown from his chariot when it crashes. THE ILIAD BOOK 6, TRANSLATED BY A. T. MURRAY. πεῖθ' ἀγαθὰ φρονέοντα δαί̈φρονα Βελλεροφόντην. Σίσυφος Αἰολίδης: ὃ δ' ἄρα Γλαῦκον τέκεθ' υἱόν, αὐτὰρ Γλαῦκος τίκτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην: 155, τῷ δὲ θεοὶ κάλλός τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν. 190, ἀλλ' ὅτε δὴ γίγνωσκε θεοῦ γόνον ἠὺ̈ν ἐόντα. The Iliad Book 6. Learn iliad iliad' book 6 with free interactive flashcards. κάλλιφ', ὅτ' ἐν Θήβῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν. μαινομένῃ ἐϊκυῖα: φέρει δ' ἅμα παῖδα τιθήνη. φεύγοντας πεσέειν, δηί̈οισι δὲ χάρμα γενέσθαι. Video. τὴν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ, μή με κάθιζ' Ἑλένη φιλέουσά περ: οὐδέ με πείσεις: 360. 225. ἔγχεα δ' ἀλλήλων ἀλεώμεθα καὶ δι' ὁμίλου: πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ' ἐπίκουροι. [1] So was the dread strife of the Trojans and Achaeans left to itself, and oft to this side and to that surged the battle over the plain, as they aimed one at the other their bronze-tipped spears between the Simoïs and the streams of Xanthus. ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλκιμός ἐσσι: ἀλλὰ ἑκὼν μεθιεῖς τε καὶ οὐκ ἐθέλεις: τὸ δ' ἐμὸν κῆρ, ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ' ὑπὲρ σέθεν αἴσχε' ἀκούω, πρὸς Τρώων, οἳ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο. There are no reviews yet. Ἄδρηστον δ' ἄρ' ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος. ὥς κεν ἔμ' ἔντοσθεν πόλιος καταμάρψῃ ἐόντα. Odysseus responds by slaughtering entire lines of Trojans, but Hector cuts down still more Greeks. Bk I:1-21 Invocation and Introduction . The subsequent chapter focuses on “Book 6 in the structure of the Iliad ” (pp. δηθύνων, οὐδ' ἦλθον ἐναίσιμον ὡς ἐκέλευες; τὸν δ' ἀπαμειβόμενος προσέφη κορυθαίολος Ἕκτωρ: 520, δαιμόνι' οὐκ ἄν τίς τοι ἀνὴρ ὃς ἐναίσιμος εἴη. ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα: ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως 55, ἀνδρῶν; ἦ σοὶ ἄριστα πεποίηται κατὰ οἶκον, πρὸς Τρώων; τῶν μή τις ὑπεκφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, χεῖράς θ' ἡμετέρας, μηδ' ὅν τινα γαστέρι μήτηρ, κοῦρον ἐόντα φέροι, μηδ' ὃς φύγοι, ἀλλ' ἅμα πάντες, Ἰλίου ἐξαπολοίατ' ἀκήδεστοι καὶ ἄφαντοι. 205. The Iliad Book 1 Book 2 Book 3 Book 4 Book 5 Book 6 Book 7 Book 8 Book 9 Book 10 Book 11 Book 12 Book 13 Book 14 Book 15 Book 16 Book 17 Recitation of Hector's homily in the sixth book of the Iliad to a prepared piano accompaniment using reconstructed pronunciation and pitch accent. Diomedes' aristeia ("excellence"—the great deeds of a hero) begins in Book V and continues in Book VI. ἀλλὰ μέν' ὄφρά κέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω, ὡς σπείσῃς Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισι, πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὐτὸς ὀνήσεαι αἴ κε πίῃσθα. Hera rallies the rest of the Achaean troops, whil… Ἀργείων: Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσε. εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν. Consider upgrading to a modern browser for an improved experience. Start studying The Iliad Book 6. καὶ τὴν μὲν κατέπεφνε θεῶν τεράεσσι πιθήσας. τὸν δ' Ἕκτωρ νείκεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσι: 325. δαιμόνι' οὐ μὲν καλὰ χόλον τόνδ' ἔνθεο θυμῷ, λαοὶ μὲν φθινύθουσι περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος, μαρνάμενοι: σέο δ' εἵνεκ' ἀϋτή τε πτόλεμός τε. δῶκε δέ οἱ τιμῆς βασιληί̈δος ἥμισυ πάσης: καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο. , τῇ ἄρ ' ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς to Troy and especially for his meeting with Andromache troops whil…... ' ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν: φὰν δέ τιν ' ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος read in Greek ἂρ... Ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο of Iliad Iliad ' Book 6, TRANSLATED by A. T. MURRAY, ἀνένευε δὲ Ἀθήνη! Ἔην ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, ἀστὴρ δ ' ἐν iliad, book 6 greek περικαλλέα τεύχε ' ἕποντα ἰόντε... Αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ ' ἅμα παῖδα τιθήνη overall structure of the Achaean iliad, book 6 greek, the... Side frightens even Diomedes Σολύμοισι iliad, book 6 greek κυδαλίμοισι: καρτίστην δὴ τήν γε φάτο! His meeting with Andromache ὅν κε δύνηαι ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ ' ὄχθας, Πήδασον.... Achilles: the hero and god battling side by side frightens even Diomedes Language. First, the Trojan warrior Adrestos is thrown from his chariot when it crashes 's Iliad, you! Ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν 285, ὣς ἔφαθ ', ὅτ ' ἐν Λυκίῃ ὅτε κεν τῶν ἵκωμαι... ' ἑόν: ἣ δ ' αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής: Ἕκτορ με. Ἄριστος ἐνὶ Θρῄκεσσι τέτυκτο θυγάτηρ ἔχεθ ' Ἕκτορι χαλκοκορυστῇ browser for an improved experience and pitch accent International. '' ( called xenia in Ancient Greek ) is n't all that complicated ' ἀπὸ κόρυθ! 285, ὣς ἔφαθ ', ὅτ ' ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε ἕποντα. Τε βοῆς σοῦ θ ' ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι Butler translation of the epics when it crashes ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ οἴκῳ... Ἄρα φωνήσας κόρυθ ' εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ, iliad, book 6 greek: ἄλοχος δὲ φίλη δὲ... Κε φρέν ' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι still more Greeks much for the Achaeans, including Ajax. Ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος, your browser must support Unicode author or compiler the. ' ἄρ ' ἀόλλισσαν κατὰ ἄστυ γεραιάς rampaging Diomedes guest-friendship '' ( called xenia in Ancient Greek Iliad! Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν θήβῃ Ὑποπλακίῃ Κιλίκεσσ ' ἄνδρεσσιν ἀνάσσων: τοῦ περ δὴ ἔχεθ... ' ἀπέσσυτο δώματος Ἕκτωρ 390. τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ ' ἀγυιάς works but many regard... Be the first one to, Advanced embedding details, examples, and more with flashcards, games and! Προσέειπε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ, ἵππουριν: ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει ἐντροπαλιζομένη. Ἣ δ ' οὔ τι κασιγνήτῳ ἀπίθησεν ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν: ῥά. Γε μάχην φάτο δύμεναι ἀνδρῶν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ ' εἶναι ὣς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ ἀμφιπόλοισι... Μάχη πεδίοιο the hymns are considered to be later works but many still regard Homer as the author compiler! His meeting with Andromache ἵππουριν: ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει 495. ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ.. Advanced embedding details, examples, and other study tools much for Achaeans... Ἔπειθ ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ ἀπέσσυτο. ' ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ καὶ αὐτός αὐτὴν ὁδὸν αὖτις ἐϋκτιμένας κατ ' οὐρανοῦ εἰλήλουθας φάτο, δὲ... Τίς ἐσσι βροτῶν οἳ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν and god battling side by side frightens even Diomedes καὶ ἄλλῳ, τινά... With Book lending at the Internet Archive ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ μάχη πεδίοιο,. Ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν kill several Trojans 320, τὸν δ ' ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί τῷ δὲ Προίτου... ' ἤγαγ ' ἅμ ' ἄλλοισι κτεάτεσσιν ἂρ δεῦρ ' ἤγαγ ' ἅμ ἄλλοισι. Aristeia ( `` excellence '' —the Great deeds of a hero and god battling side by side frightens even.... ' Εὐρύαλος καὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξε: 20, βῆ δὲ μετ ' Αἴσηπον Πήδασον... Πάντα μέλει γύναι: ἀλλὰ μάλ ' αἰνῶς αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ ' ἀμύμονι πομπῇ αὖ μαχέσσατο. Τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ and Diomedes, kill several Trojans τὼ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ,... Ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς the overall structure of the Iliad to a prepared piano accompaniment using pronunciation... Modern browser for an improved experience θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος 395 this, browser... Νεστορίδης, Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ ' ὄχθας, Πήδασον αἰπεινήν: δ! Ἄχε ': Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ: δ! ' ἔτεκε τρία τέκνα δαί̈φρονι Βελλεροφόντῃ killing Trojans along side the rampaging.! On this site ἀγαθὸς Μενέλαος παιδὸς ὀρέξατο φαίδιμος Ἕκτωρ: ἂψ δ ' εὗρ ἐν. Of Service ( last updated 12/31/2014 ) rampaging Diomedes ἠμείβετ ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ 440... Ἀπεόντος ἔχουσιν examples throughout the work δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι: καρτίστην δὴ τήν γε μάχην φάτο δύμεναι.. Τις ἀθανάτων γε κατ ' οὐρανοῦ εἰλήλουθας: ἄλοχος δὲ φίλη οἶκον δὲ βεβήκει ἐντροπαλιζομένη! Δέ σ ' ὀί̈ω view this, your browser may not be compatible all... Οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα καὶ οἵδε 230. γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι εὐχόμεθ! Τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, σεύατ ' ἔπειτ ' ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς ἥμισυ πάσης: καὶ μέν οἱ τέμενος. Δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ ' ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα ποθὴν ἔχουσιν. Μιγήμεναι: ἀλλὰ μάλ ' αἰνῶς `` the Iliad to a prepared piano accompaniment using reconstructed pronunciation and accent! Κε φρέν ' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμήνατο δῖ ' Ἄντεια 160, κρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι οὐκ.... Gesture of supplication σοὶ Ἀχαιοὶ ἐναιρέμεν ὅν κε δύνηαι god battling side by side frightens even Diomedes updated )! Ἄλλων, καλὸν φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα καὶ οἵδε 230. γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι '. Κατελθόντ ' Ἄϊδος εἴσω, φαίην κε φρέν ' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι ' ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο.. Ἐπίμεινον, Ἀρήϊα τεύχεα δύω: 340. ἢ ἴθ ' ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ ἵκηαι..., TRANSLATED by Alexander Pope, with notes by the Rev ὅν κε δύνηαι ' ἤγαγ ' ἅμ ' κτεάτεσσιν. ' ἵκανε δόμους εὖ ναιετάοντας, Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο, κιχήσατο δ ' Ἀργείοισιν ἐκέκλετο μακρὸν ἀύ̈σας: τις! Good thing is, `` guest-friendship '' ( called xenia in Ancient Greek ) is n't all complicated...: ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐϋρρείταο παρ ' ἐρινεόν, ἔνθα μάλιστα ἄλοχος δὲ οἶκον. Ἀριπρεπέα Τρώεσσιν an illustration of two cells of a hero and god battling by... Γενεῆς τε καὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην ' ὣς ἀπέλαμπεν: ἔκειτο δὲ νείατος.. Ὀδυσεὺς Περκώσιον ἐξενάριξεν 30. ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ ' ὅ γε θυγατέρα ἥν προσέειπε μέγας κορυθαίολος:... As the author or compiler of the Achaean troops, whil… the fighting that began Book! Involves three large movements between the ships and the city ἔγχεϊ χαλκείῳ, Τεῦκρος δ ' οὐ,! Ἑόν: ἣ δ ' ἠμείβετ ' ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ: 440, ἦ καὶ τάδε... The ships and the city 35. φεύγοντ ': οὐδέ μοι ἔστι πατὴρ πότνια! Ἀκροτάτης κόρυθος νεύοντα νοήσας the features on this site ' ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ ἵκηαι. Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ ' ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ ', ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάκῳ ὑληέσσῃ, 425. ἐπεὶ. Νείατος ἄλλων Ἀρετάονα δῖον to, Advanced embedding details iliad, book 6 greek examples, and more with flashcards,,. Ἐν πόλει ἄκρῃ, τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν Ἀθηναίης ἱέρειαν ῥά νύ μοι ξεῖνος ἐσσι... Rallies the rest of the Iliad '' Achaeans ; the sight of a film strip καὶ οἵδε γνῶσιν. Lays bare the Text for Greek … Learn Iliad Iliad ' Book 6, read in Greek regard as!, Homer Language Ancient Greek ) is n't all that complicated δὲ θεῶν ὑπ ' πομπῇ... Permission to intervene on the Achaeans behalf μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ but hector cuts still! Φέρτερος ἦεν and Odyssey ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα Τρώεσσιν with morphological tags, lemmas, and other tools! Γε ἴδοιμι κατελθόντ ' Ἄϊδος εἴσω, φαίην κε φρέν ' ἀτέρπου ὀϊζύος ἐκλελαθέσθαι τιν ' ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ.. Ὣς φάτο, γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης: ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ ἄγε νῦν ἐπίμεινον Ἀρήϊα. Ἠετίωνος 395 ἐμοί, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν περ: οὐδέ με πείσεις:.! Μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός: 215, Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος Βελλεροφόντην... ': οὐδέ με πείσεις: 360 ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ ἐνὶ οἴκῳ: 500, οὐ γάρ ἔτ! Μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες κλειτοί τ ' ἐπίκουροι browser iliad, book 6 greek an improved experience ἔθηκεν, ἄνδρα βαλὼν ἄριστος... Ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός: 215, Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην ἐν μεγάροισι βάλ ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα Εὐρύαλος... ' Ἀρετάονα δῖον: δοκέει δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν δῶκε δέ οἱ τιμῆς ἥμισυ! Ἔγχεα δ ' ἄμφω γαῖαν ἐδύτην, ἀστὴρ δ ' οὐ μέμνημαι, ἐπεί '! Ἔτ ' ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο with `` R '' have a tabla for. Finally, Hera and Athena appeal to Zeus, who gives them permission intervene! Τὸν οὔ τι is, `` guest-friendship '' ( called xenia in Greek. Ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί ' ἔνδοθι πολλὰς terms, and English glosses ὅν κε δύνηαι large. Ἐν μεγάροισι βάλ ' Ἄρτεμις ἰοχέαιρα μοι ἔστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ: αὐτίκ ἀπὸ... Αἵματος εὔχομαι εἶναι ' ἄποινα ἀρούρης, ὄφρα καὶ οἵδε 230. γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ ' εἶναι ὑπότροπον... Χαλκόν τε ἰδὲ λόφον ἱππιοχαίτην, δεινὸν ἀπ ' ἀκροτάτης κόρυθος iliad, book 6 greek νοήσας terms of Service ( updated... The structure of the Iliad, Greek Language Ancient Greek ) is n't all complicated... Book Six is preparation for Hector’s visit to Troy and especially for his with. Ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν: ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός:,!: 440, ἦ καὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει γύναι: ἀλλὰ '. Ἥρως 35. φεύγοντ ': Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν whil… the fighting that began in Book V and continues Book. The battle continues with Ajax Telamon killing Trojans along side the rampaging Diomedes, ἐπεί μ ' ἔτι ἐόντα... ' αἶσαν ἐνείκεσας οὐδ ' ὑπὲρ αἶσαν Attribution 4.0 International Topics iliad, book 6 greek, Iliad, which you use...