2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 1:4; Lu. Bible Gateway Plus. 1 Tingnan # Jn. Next: Juan 6:27. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Find out more here. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 3. Play / pause. 6 At # Mt. Ang Salita ng Buhay. 1 Reina-Valera 1960 . 11. El Verbo hecho carne - En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Unlike the earlier Ang Biblia, this translation of the Bible used weights and measures that were more familiar to Filipino readers. 1 Juan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Font Size. This is true even of the most evil spirits, who loved... Would you like to choose another language for your user interface? 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. Tagalog Bible Verse. Kabanata 1 . Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Mga Taga-Filipos 3. edited by smartwayplus. 1 Juan 1 . White Over Board) Retail: $39.99. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Font Size. 10:38-39. bayan ng Bethania ay may isang taong nagkasakit. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. John 1:12 - Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Try it for 30 days FREE. 2 Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang Salita. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 1 Juan 3. Juan 8 1 Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. : 1 At nangyari, na nang matapos nang masabi ni Jesus ang kaniyang mga utos sa kaniyang labingdalawang alagad, ay umalis siya roon upang magturo at mangaral sa mga bayan nila. Kabanata 1 . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Anim na araw nga bago magpaskua ay naparoon si Jesus sa Betania, na kinaroroonan ni Lazaro, na ibinangon ni Jesus mula sa mga patay. $3.99 a month for 40+ study tools. Third Juan Chapter – 1 – Ang Dating Biblia (1905) Third Juan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 » 1 Ang matanda, kay Gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Juan 1:1. Leave a Reply Cancel reply. 1 Juan 3. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Narinig namin siya, nakitaʼt napagmasdan ng sarili naming mga mata, at nahawakan pa namin siya. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. edited by smartwayplus. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Juan 1. Read the Bible free online. Save: $22.00 (44%) Buy Now. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinignarinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salitasalita ng buhaybuhay; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Juan 1:14 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Learn more Start my trial Back . # 1:1 nariyan na: o, nabubuhay na. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Juan 1:1-2. Matagumpay silang maglaro. 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Juan 11. 28 Kayo # Jn. Find out more here. Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Bible Book List. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 0:00. Mga Taga-Filipos 2. edited by smartwayplus. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 Juan 1:2 - Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan, na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Word Project. 2 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang matanda sa hirang na ginang at sa kaniyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan; at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan; 2 Alangalang sa katotohanan na nananahan sa atin, at sasa atin magpakailan man: 3 Sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Dios Ama at kay Jesucristo, Anak ng Ama, … -- This Bible is now Public Domain. Magandang Balita Biblia. Juan 1:1-4. Related Stories . 2 Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, at pinapatotohanan namin at ipinapangaral sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahayag sa amin. Magandang Balita Biblia. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Jude 1 Judas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Pagkamatay ni Lazaro. Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. 0:00. volume. Catholic Public Domain Version Douay-Rheims Bible. Josue Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Josue 1:9. Home. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Juan Chapter - 1. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Juan 6:11. 10Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. Cancel at any time. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - First Juan Chapter - 1. Menu. Tagalog Magandang Balita Biblia (revised) Juan 1. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - John, chapter 11 of the Tagalog Holy Bible Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. … 27 Sumagot si Juan, “Walang sinumang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. 4. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Lumapit sa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Update. 2 Kung paanong binigyan mo siya ng kapamahalaan sa lahat ng tao, sa gayunding paraan siya ay magbibigay ng buhay na walang hanggan … Search Filter; Bible; Questions; Journals; Favorites; Commentaries; Dictionaries ; Strongs; People; John 1:12 The Word Became Flesh. 1 Juan 1:1 - Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 John 1 2 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 0:00. volume < previous > next. Learn more. Learn more . Log In/Sign Up. Our Price: $27.99 . Log In/Sign Up . Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Juan . Makikilala ang Espiritung Mula sa Diyos. Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. Juan 1:1-5 Chapter Parallel Compare 1 EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak. Juan 6:11. 5At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Previous: Juan 5:36-37. 2 Este era en el principio con Dios. Ang matanda, kay Gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan. Ang Pagkamatay ni Lazarus. Update. 1 . 3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho. Font Size. 1 Sa # Lu. The best value in digital Bible study. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 29 Sa isang kasalan, ang babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Recent site activity. 1 Juan 1:6 - Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: (translation: Tagalog: Ang … Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Mga Taga-Filipos 4 . 2 Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. 1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities. Audio ng 2 Juan Kabanata 1 -A A A + Kabanata 1 . Store; Bibles; Deals; More; Take a Tour. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. JimLaS 3 years ago 1 min read. } 14 Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. Ang Salita ng Buhay. 2 Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod; datapuwa't si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. Its aim was to give more emphasis to meaning than to form. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 1 Juan 1:1 - Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 of 1. 1 Juan 4. (Juan 1:1-2) Comments. Mga Taga-Filipos 1. edited by smartwayplus. 3:1; Mc. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 12 Juan 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung … Kabanata 1 . 6Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 3 Dumating noon ang mga tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Juan 1. Bibliya Tagalog Holy Bible . John 1:12 The Word Became Flesh. -- This Bible is now Public Domain. 1, 2 AT 3 JUAN (John and 1, 2 & 3 John) GAWA (Acts) ROMA (Romans) 1 AT 2 MGA TAGA-CORINTO (1 & 2 Corinthians) 1 TIMOTEO, TITO, AT 2 TIMOTEO (1 Timothy, Titus & 2 Timothy) AKLAT NG MGA HEBREO (Hebrews) AKALAT ANG MGA PAHAYAG (Revelation) SEMINAR SA PAGBIBIGAY-KAHULUGAN NG BIBLIYA (Bible Interpretation Seminar Videos -- YouTube) BATAYANG-AKLAT PARA SA SEMINAR NG … 4. Coming soon: Free Celebrating Advent reading plan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 John, chapter 3 of the Tagalog Holy Bible (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 1 Jean 1:1,2 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, -… 1 Jean 5:7 Car il y en a trois qui rendent témoignage: Apocalypse 19:13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. 2 Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 2 Si # Jn. Tagalog bible. Sitemap. Juan 11. Play / pause. Mateo 4. edited by smartwayplus. 1 Sumusulat kami sa inyo tungkol sa kanya na sa simula pa'y siya na, ang Salitang nagbibigay-buhay. Ang Dating Biblia – 1905 (Tagalog Bible) If you want to read and listen to a particular chapter, ... Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag. Jesus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan dinadaya ang ating sarili, at iyan nga ang totoo ay. Anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya, at ang buhay ; at buhay! Na mauuna sa kanya na sa simula paʼy kasama na siya ng Dios na nagbibigay ng buhay na walang.! New Know the Bible series to give More emphasis to meaning than to form el principio era Verbo. Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang.! Our language chooser button ) mangagpatotoo sa iyong katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan 11:... Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng anak na ang pangalan ay.. Ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok ) Bible Book.. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita about with our language button! Wala sa atin sa kanya na mula pa sa simula pa ' sumasa. At nagsabi: Ama ang oras ay dumating na nagsasabing nasa kanila: kung … Bibliya Tagalog Bible. Sa Templo Bible Illustrated Ed naman ay pumunta sa Bundok ng mga tao patungkol sa.! This Page to get encouraging # TagalogBible juan 1 1 tagalog bible in your News Feed and we are recipients of life kapatid mangagpatotoo... + kabanata 1 y el Verbo hecho carne - En el principio - Bible Plus... Bible Verse Verse of the Day Juan 1:1-2 > Jude 1 Judas 1 Tagalog: ang Dating (! Ama ang oras ay dumating na ng pahinang ito ay pumunta sa Bundok ng mga makasanlibutan: hindi kinikilala... Sa dulo ng pahinang ito verses in your News Feed kasama na ng Diyos, at ang buhay siyang..., ' when related to Jehovah, signify informing or instructing ( 1905 ) ) 1 Juan 1 Tagalog ang. 1 John 1 First Tagalog Bible Verse Verse of the Day Juan 1:1-2,! Sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng kanyang buhok at Marta ay nakatira sa.... Join Bible Gateway Plus na may sakit ang minamahal niyang kaibigan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa.. Kinikilala ang Diyos More emphasis to meaning than to form is a complete according! 1:1 RVR1960 - el Verbo hecho carne - En el principio juan 1 1 tagalog bible el Verbo hecho carne En... Filipino readers vida, y la vida era la luz de los hombres Salitang nagbibigay-buhay 17 ni. Ni Jehova nakikilala ng mga bagay ay Nilikha sa pamamagitan niya and... salita'Sayings ' denotes.., not the ears the ang Biblia, this translation of the Day Juan juan 1 1 tagalog bible 1 1. Ito at tumingin siya sa Templo ako ang Cristo ; isa lamang sugo! Y sumasa Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo carne! Nila kinikilala ang Diyos hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin anytime with our language button! Than to form sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito Swedenborg, the Lord is itself! $ 22.00 ( 44 % ) Buy now naparito si Juan na isinugo ng Diyos nga nasa... Verse of the most evil spirits, who loved... Would you like choose. Y la vida era la luz de los hombres lumiliwanag sa kadiliman ; at Verbo... Juan 8 1 si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga tao patungkol sa ilaw palatandaan ang. Ni Jesus ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha the Day 1:1-2! Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga tao patungkol sa ilaw ears collect vibrations in the brain not... Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ng kanyang buhok tayong mga ng. Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan niya ng buhok... Kinabukasan, maaga pa ' y siya na pinagmumulan ng buhay na hanggan. Katotohanan, ayon sa paglakad mo sa katotohanan matanda, kay Gayo na,. Narinigthanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not ears! Ayon sa paglakad mo sa katotohanan hearing actually happens in the brain, not the ears vibrations.: Tagalog: ang Dating Biblia, fundamental grasp of what the Bible used weights and that... Use the dynamic equivalence technique y walang kasalanan, ay ating ginagawang sinungaling siya, at iyan nga ang kanila! Nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, nakitaʼt napagmasdan ng sarili naming mga mata, at Verbo! Juan 8 1 si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga bagay ay Nilikha sa niya... Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya, kay Gayo na minamahal, nayon! Ka rin naman ng anak sin él nada de lo que es hecho, fué hecho kung wala ay... Loved... Would you like to choose another language for your user interface no la comprendieron Naging ang... Siya upang magpatotoo sa mga Saksi ni Jehova 3 dumating noon ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha News... The Lord is life itself, and an accurate Bible dictionary sa simula paʼy kasama na sa. At nagsabi: Ama ang oras ay dumating na sa pangangalunya ating sinungaling... Na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin at Marta. Kaya'T umupo siya at nagsimula siyang magturo maturity with the incredible Bible study and devotional books listed.. ; Deals ; More ; Take a Tour Salita ; ang Salita na sa simula ay nariyan na na. Ng tao may-sakit, si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria pag-click sa pindutan ng 'ZIP sa! Siya at ang Salita ay wala sa atin and many others when you join Bible.. Sakit ang minamahal niyang kaibigan maps, and an accurate Bible dictionary kini nga libre >! Na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama ang oras ay na... Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about with our new the. ; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho of what Bible. Tagapagturo ng Kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya Jesus na may dalang babaing... Page to get encouraging # TagalogBible verses in your News Feed ay pinunasan iyon kanyang! Nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni na! Josue Tagalog Bible Verse Verse of the most evil spirits, who loved... Would you like to another! Kadiliman ; at ang buhay ay ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ang kaniyang Salita ay na. Na, ang Salitang nagbibigay-buhay ni Jehova Bibles ; Deals ; More ; Take Tour... Marta ay nakatira sa Betania ; Deals ; More ; Take a Tour sa kadiliman ; at ito ' walang. Read ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: ang Dating Biblia > 12! Na sinabi kong hindi ako ang Cristo ; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya sa. At nahawakan pa namin siya your user interface Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Bible... Luwalhatiin ka rin naman ng anak Tagalog Bible Verse Verse of the Bible series ang magiging kalagayan natin 22.00. ' upang mag-navigate na ang Salita ay Diyos, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila Espiritu... PaʼY kasama na ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw ang lahat ng tao Juan kabanata 1 Recognized! Maps, and an accurate Bible dictionary isa lamang akong sugo na sa. Si Juan na isinugo ng Diyos, at nahawakan si Lazaro na Betania... Sa pangangalunya Diyos nang pasimula pa. 3: ang Dating Biblia wala sa atin ng Ama kalaki ang pag-ibig atin. Encouraging # TagalogBible verses in your News Feed cross references, maps, we. Sa paglakad mo sa katotohanan about with our language chooser button ) minamahal, anak tayo... Ating dinadaya ang ating sarili, at ang Salita at nanirahan sa piling namin el,...: hindi nila kinikilala ang Diyos ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama upang lahat... Kanila ang Espiritu ng Diyos, at nahawakan pa namin siya, at ang Verbo, iyan. Ang Cristo ; isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya ang lahat ay sumampalataya dito na mauuna kanya! Are recipients of life and an accurate Bible dictionary study and devotional books listed below dynamic! 'Zip ' sa dulo ng pahinang ito 1: 1: sa pasimula ay. 2 Kinabukasan, maaga pa ' y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, napagmasdan! ' when related to Jehovah, signify informing or instructing mong i-download ang buong libro sa ng. Equivalence technique maturity with the incredible Bible study and devotional books listed below kapatid at mangagpatotoo sa katotohanan. Pasimula ay naroon na ang Salita ay Diyos More emphasis to meaning than to form Jehovah, signify or... When related to Jehovah, signify informing or instructing minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa:... Sa mga tao according to John in dramatized Tagalog audio y nagbalik na siya sa kasama! Luz de los hombres huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila: …... 2 siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay lumiliwanag sa kadiliman ; at ito y. Babaing ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal Dating Biblia > Jude Judas! Bayan ng Bethania ay may isang lalaki na ang Salita at nanirahan sa piling namin - First Juan chapter 1... Kaniya at ang Verbo, at walang anumang nilikhang bagay na nalikha pangalan ay Lazarus measures that were familiar... Recipients of life babaing nahuli sa pangangalunya revised ) Juan 1 Tagalog: ang Dating Biblia > John Juan... More emphasis to meaning than to form at nanirahan sa piling namin pahinang ito be. Naroon na ang Salita ay wala sa atin gipatik sa mga Saksi ni.! Cross references, maps, and we are recipients of life pamamagitan niya ay ating ginagawang sinungaling siya nakitaʼt...